ماموریت انجمن

" انجمن سواد سلامت در علوم غدد "، انجمنی غیرانتفاعی و مردم نهاد می باشد که در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه و انتقال دانش نافع به عموم جامعه فعالیت نموده و همچنین در امور ارتقا کیفیت خدمات درمانی-مراقبتی، همگرایی علوم پایه،بالینی و جمعیتی مرتبط و گسترش شبکه ذینفعان در حوزه بیماریهای غدد و متابولیسم همکاری می نماید و به این منظور از خدمات و مشارکت های مردمی و نیروهای متخصص داوطلب و همکاری مراکز تحقیقاتی، آموزشی، درمانی و سایر نهادهای ملی و بین المللی مرتبط بهره می گیرد.